Wizerunek absolwenta

WIZERUNEK ABSOLWENTA

 • Zna swoją godność Dziecka Bożego, oraz swoją wartość jako człowiek;

 

 • Zna i przestrzega wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, prawość, obowiązkowość;

 

 • Posiada podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji;

 

 • Orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu, przedszkolu;

 

 • Nawiązuje przyjazne kontakty z ludźmi;

 

 • Jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych;

 

 • Rozumie potrzebę podnoszenia konsekwencji swoich działań;

 

 • Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu;

 

 • Rozróżnia zachowania dobre i złe;

 

 • Jest ciekawy świata;

 

 • Korzysta z dostępnych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu;

 

 • Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny w typowych czynnościach;

 

 • Zna symbole narodowe;

 

 • Jest twórczy i aktywny.