DO GÓRY
 • Gołkowice Górne 83, 33-388 Gołkowice
 • +48 18 446 34 16, +48 513 065 570
 • Pon - Pt, 6:30 - 16:30

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
w Gołkowicach Górnych ukierunkowana na
chrześcijański rozwój dzieci oraz odpowiadająca potrzebom dziecka i jego rodziny.

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do oświaty, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola.

Jesteśmy przedszkolem katolickim, promującym chrześcijański system wartości. Pragniemy powierzone nam dzieci wychowywać i kształcić w duchu wartości chrześcijańsko – patriotycznych. Pomagamy dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, kochającego Ojczyznę, pamiętającego, że najwyższą wartością jest Bóg. Traktujemy każde dziecko podmiotowo i indywidualnie. Dążymy do tego by czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesów ale także radzenia sobie z porażkami.

W naszym przedszkolu powstał i funkcjonuje jedyny w Polsce „Rowerowy Klub Przedszkolaka”, dzięki któremu nasze dzieci rozwijają zdolność jazdy na rowerze poprzez liczne wyprawy rowerowe. W ten sposób promujemy zdrowy styl życia.

Wizja Przedszkola

Nasze przedszkole dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez działalność profilaktyczną, stymulującą, kompensacyjną i kolektywną w przyjaznej atmosferze, poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Dzieci rozumieją i szanują podstawowe wartości ogólnoludzkie a wiarę w Boga potrafią wyrazić w modlitwie oraz w codziennych sytuacjach.

Misja Przedszkola

Jesteśmy przedszkolem katolickim, promującym chrześcijański system wartości. Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko podmiotowo i indywidualnie. Dążymy do tego, by czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie z porażkami.


Dajemy dzieciom możliwość:

 • samorealizacji
 • pracy z innymi
 • kreatywnego myślenia
 • działania
 • uczestniczenia w ciekawych zajęciach

Ponad to:

 • Zapewniamy wykwalifikowanych, dobrych i życzliwych nauczycieli, wychowawców, psychologów i terapeutów.
 • Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację.
 • Stoimy na straży praw człowieka a w szczególności praw dziecka.
 • Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem ucząc odwagi w wypowiadaniu własnego zdania.

Rola nauczyciela – wychowawcy

Nasi wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każde dziecko otaczają swoją opieką i zainteresowaniem. Wychowawcy dbają o wszechstronny rozwój każdego z dzieci i każde z nich traktują podmiotowo i indywidualnie. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Ponad to każdy z wychowawców ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażujemy rodziców do pracy na rzecz przedszkola i dobra dzieci. Pomagamy i proponujemy jednolity styl wychowania oparty na wzajemnym zrozumieniu, stawianiu wymagań, wyciąganiu odpowiednich konsekwencji ale także opartym na pozytywnym wzmacnianiu i poczuciu własnej wartości dziecka. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Nasi wychowankowie oraz ich rodziny objęte są opieką Psychologa, który zawsze służy pomocą w czasie spotkań indywidualnych lub grupowych. Rodziny objęte są programem warsztatowo szkoleniowym prowadzonym przez psychologa:

 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Warsztaty o wychowaniu „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić”
 • Warsztaty „Rywalizacja rodzeństw”
 • Comiesięczne spotkanie, prelekcje o tematyce wynikającej z aktualnych potrzeb rodziców

Wizja DZIECKA w naszym przedszkolu

Dziecko zna: swoją godność Dziecka Bożego oraz swoją wartość jako człowiek.

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA:

 • Zna swoją godność Dziecka Bożego, oraz swoją wartość jako człowiek
 • Zna i przestrzega wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, prawość, obowiązkowość
 • Posiada podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji
 • Orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu, przedszkolu
 • Nawiązuje przyjazne kontakty z ludźmi
 • Jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych
 • Rozumie potrzebę podnoszenia konsekwencji swoich działań
 • Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu
 • Rozróżnia zachowania dobre i złe
 • Jest ciekawy świata
 • Korzysta z dostępnych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu
 • Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny w typowych czynnościach
 • Zna symbole narodowe
 • Jest twórczy i aktywny

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

 1. Promowana jest wartość wychowania w duchu wartości chrześcijańskich.
 2. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.
 3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 4. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 5. Dzieci są aktywne.
 6. Respektowane są normy społeczne.
 7. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 8. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 9. Rodzice są partnerami przedszkola.
 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 11. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci

 • Prowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej
 • Informowanie rodziców o wynikach diagnozy wstępnej i końcowej
 • Szczegółowe rozpoznawanie sytuacji dziecka, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
 • Bieżące wspieranie rozwoju dzieci
 • Praca według indywidualnych potrzeb, prowadzenie zajęć wyrównawczych
 • Dokumentowanie wyników obserwacji

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców dzieci. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • rozmów z nauczycielami, rodzicami
 • hospitacji
 • obserwacji prezentowanych poprzez dzieci postaw, umiejętności i wiedzy
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela
 • wszystkich pozostałych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

Współpraca z Rodzicami

Kładziemy bardzo duży nacisk na jak najlepszą współpracę z Rodzicami naszych przedszkolaków. Wiemy bowiem, iż dzięki wspólnej, zgodnej współpracy będziemy mogli wychowywać dzieci w jednym stylu, wspierać ich harmonijny i prawidłowy rozwój oraz wspólnie towarzyszyć na drodze poznawania otaczającego ich świata i panujących w nim reguł. Chcemy wspierać rodzinę w procesie wychowania i edukacji dziecka poprzez wskazywanie zasad oraz wartości życia zgodnego z Ewangelią.

W szczególności kładziemy nacisk na:

 • Partnerstwo w tworzeniu klimatu, jak i działalności wychowawczo-dydaktycznej, w duchu wartości chrześcijańskich;
 • Pedagogizujemy poprzez organizowanie spotkań, prelekcji i warsztatów: psychologicznych, wychowawczych, prowadzonych przez psychologa, logopedę, osoby znane i cenione w wychowaniu przedszkolnym;
 • Zapraszamy do współorganizowania i uczestnictwa w wspólnych wycieczkach, spotkaniach integracyjnych oraz uroczystościach o charakterze religijnym, związanym z przeżywaniem świąt kościelnych;
 • Umożliwiamy udział w zajęciach otwartych i zebraniach;
 • Umożliwiamy swobodne wyrażanie opinii i ocenianie pracy przedszkola, poprzez wypełnianie ankiet, wspólne rozmowy;
 • Wspieramy rodziców w ich działaniach wychowawczych;
 • Umożliwiamy wgląd w życie przedszkolne poprzez aktualizowanie na bieżąco strony internetowej, nagrania odtwarzane na ekranie w przedszkolnej szatni;
 • Umożliwiamy rodzicom wgląd w dokumenty przedszkolne takie jak: statut przedszkola, diagnozy;

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • Promowanie wizerunku i działalności przedszkola poprzez udział w różnych spotkaniach o charakterze religijnym i edukacyjnym;
 • Udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
 • Uczestnictwo w programach ogólnopolskich;
 • Współpraca z placówkami kulturalnymi i regionalnymi: Nadleśnictwem Stary Sącz, Biblioteką Publiczną w Gołkowicach, Towarzystwem Sokół, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starym Sączu, Szkołą Podstawową w Gołkowicach Górnych i Skrudzinie, Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu, Gminnym Ośrodkiem Kulturalnym w Podegrodziu;
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami użytku publicznego: Straż Pożarna, Policja, Pogotowie;
 • Współpraca z lokalnymi mediami: gazeta, telewizja, portale internetowe;
 • Wycieczki do miejsc interesujących pod względem regionalnym, turystycznym i krajoznawczym oraz przyrodniczym i edukacyjnym;
 • Wycieczki do miejsc zaproponowanych przez rodziców i instytucje;
 • Współpraca z lokalnymi szkołami i przedszkolami;

Kierowanie Placówką

Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki. Dążenie do realizacji tak złożonych i szczytnych celów wyznacza więc szczególną rolę dyrektorowi.

Jako dyrektor placówki, uwzględniając jej możliwości i zasoby pragnę stworzyć przedszkole twórcze, otwarte i przyjazne zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. W tym celu podejmuję działania:

 • Tworzenie przyjaznej atmosfery, okazywania wzajemnego szacunku, przestrzegania praw;
 • Dbam o integrację na linii rodzic-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel poprzez organizowanie spotkań, wspólnych wyjazdów;
 • Tworzenie odpowiednich warunków lokalowych, materiałowych;
 • Motywuję nauczycieli do podnoszenia kfalifikacji zawodowych;
 • Organizuję i finansuje szkolenia całej kadry;
 • Dofinansowuje wycieczki dzieci;
 • Daję możliwość prowadzenia w naszym przedszkolu zajęć dodatkowych odpłatnych: tańce, logopedia, rytmika, ceramika;
 • Oferuję pakiet zajęć dodatkowych nieodpłatnych: religia, język angielski, dogoterapia, logopedia;
Banner