Cele ogólne i szczegółowe

Treści obszarów edukacyjnych:

 1. Poznawanie siebie jako osoby.
 2. Doświadczanie samodzielności.
 3. Odkrywanie znaczenia zdrowia, ruchu, higieny i bezpiecznego zachowania się.
 4. Poznawanie i rozumienie świata przyrody.
 5. Poznawanie środowiska społecznego.
 6. Poznawanie ojczyzny i świata.
 7. Wprowadzanie w kulturę życia. Poznawanie wartości etycznych i estetycznych.
 8. Rozbudzanie ciekawości poznawczej. Rozwijanie procesów poznawczych i operacji umysłowych.
 9. Poznawanie świata symboli i znaków.
 10. Poznawanie znaczenia języka w porozumiewaniu się i uczestnictwie w kulturze.
 11. Przygotowanie do pisania i czytania.
 12. Poznawanie znaczenia matematyki.
 13. Poznawanie świata nauki i techniki.

Cele szczegółowe, z których wynikają zadania i obszary edukacyjne ujęte w programie zgodnie z celami zawartymi w podstawie programowej:

 1. Odkrywanie siebie, jako osoby o specyficznych potrzebach, z indywidualną linią rozwojową. Poznawanie własnych cech, zdolności, upodobań, możliwości i dążenie do ich realizowania oraz wykorzystywania poprzez świadome postrzeganie. Odkrywanie własnego potencjału.
 2. Osiąganie wielowymiarowej samodzielności emocjonalnej, przystosowawczej, organizacyjnej, uspołecznionej, zdystansowanej.
 3. Kształtowanie właściwych zachowań wobec własnego zdrowia.
 4. Konstruowanie wiedzy z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej. Rozumienie zjawiska przyczynowości w przyrodzie. Kształtowanie zachowań i rozwijanie świadomości ekologicznej. Rozpoznawanie zależności i przejmowanie odpowiedzialności za naturę.
 5. Poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej, przedszkolnej i budowanie więzi społecznych.
 6. Poznawanie bliższego i dalszego środowiska społecznego. Budzenie uczuć patriotycznych i obywatelskich.
 7. Uczestniczenie w kulturze i poznawanie świata wartości etycznych (dobro, prawda, wiara) oraz estetycznych (piękno).
 8. Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej.
 9. Rozwijanie umiejętności symbolicznego ujmowania rzeczywistości. Rozumienie znaków i rytuałów przyjętych w kulturze.
 10. Kształcenie kompetencji komunikacyjnych i językowych.
 11. Budzenie zainteresowania światem obrazu, pisma i dźwięku, nabywanie gotowości do nauki pisania i czytania oraz przyswajanie elementarnych umiejętności pisania i czytania.
 12. Poznawanie znaczenia matematyki w codziennym życiu i rozumieniu rzeczywistości.
 13. Poznawanie, rozumienie i wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki.