Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

w Gołkowicach Górnych ukierunkowana na

chrześcijański rozwój dzieci oraz odpowiadająca potrzebom dziecka i jego rodziny.

 

 

                                                                                                                   „Bo jakie początki,

takie będzie wszystko”

 Jan Amos Komeński

            Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do oświaty, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola.

Jesteśmy przedszkolem katolickim, promującym chrześcijański system wartości. Pragniemy powierzone nam dzieci wychowywać i kształcić w duchu wartości chrześcijańsko – patriotycznych. Pomagamy dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, kochającego Ojczyznę, pamiętającego, że najwyższą wartością jest Bóg. Traktujemy każde dziecko podmiotowo i indywidualnie. Dążymy do tego by czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesów ale także radzenia sobie z porażkami.

W naszym przedszkolu powstał i funkcjonuje jedyny w Polsce „Rowerowy Klub Przedszkolaka”, dzięki któremu nasze dzieci rozwijają zdolność jazdy na rowerze poprzez liczne wyprawy rowerowe. W ten sposób promujemy zdrowy styl życia.

Wizja Przedszkola

Nasze przedszkole dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez działalność profilaktyczną, stymulującą, kompensacyjną i kolektywną w przyjaznej atmosferze, poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Dzieci rozumieją i szanują podstawowe wartości ogólnoludzkie a wiarę w Boga potrafią wyrazić w modlitwie oraz w codziennych sytuacjach.

Misja Przedszkola

Jesteśmy przedszkolem katolickim, promującym chrześcijański system wartości. Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko podmiotowo i indywidualnie. Dążymy do tego, by czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie z porażkami.

Dajemy dzieciom możliwość:

  • samorealizacji
  • pracy z innymi
  • kreatywnego myślenia
  • działania
  • uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

Ponad to:

  • Zapewniamy wykwalifikowanych, dobrych i życzliwych nauczycieli, wychowawców, psychologów i terapeutów.
  • Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację.
  • Stoimy na straży praw człowieka a w szczególności praw dziecka.
  • Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem ucząc odwagi w wypowiadaniu własnego zdania.

Rola nauczyciela – wychowawcy:

Nasi wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każde dziecko otaczają swoją opieką i zainteresowaniem. Wychowawcy dbają o wszechstronny rozwój każdego z dzieci i każde z nich traktują podmiotowo i indywidualnie. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Ponad to każdy z wychowawców ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażujemy rodziców do pracy na rzecz przedszkola i dobra dzieci. Pomagamy i proponujemy jednolity styl wychowania oparty na wzajemnym zrozumieniu, stawianiu wymagań, wyciąganiu odpowiednich konsekwencji ale także opartym na pozytywnym wzmacnianiu i poczuciu własnej wartości dziecka. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Nasi wychowankowie oraz ich rodziny objęte są opieką Psychologa, który zawsze służy pomocą w czasie spotkań indywidualnych lub grupowych. Rodziny objęte są programem warsztatowo szkoleniowym prowadzonym przez psychologa:

  • Warsztaty rozwoju osobistego;
  • Warsztaty o wychowaniu „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić”;
  • Warsztaty „Rywalizacja rodzeństw”;
  • Comiesięczne spotkanie, prelekcje o tematyce wynikającej z aktualnych potrzeb rodziców;

Wizja DZIECKA w naszym przedszkolu

Dziecko zna: swoją godność Dziecka Bożego oraz swoją wartość jako człowiek.

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

Model absolwenta:

  • Zna swoją godność Dziecka Bożego, oraz swoją wartość jako człowiek;
  • Zna i przestrzega wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, prawość, obowiązkowość;
  • Posiada podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji;
  • Orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu, przedszkolu;
  • Nawiązuje przyjazne kontakty z ludźmi;
  • Jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych;
  • Rozumie potrzebę podnoszenia konsekwencji swoich działań;
  • Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu;
  • Rozróżnia zachowania dobre i złe;
  • Jest ciekawy świata;
  • Korzysta z dostępnych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu;
  • Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny w typowych czynnościach;
  • Zna symbole narodowe;
  • Jest twórczy i aktywny.

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE:

  1. Promowana jest wartość wychowania w duchu wartości chrześcijańskich.
  2. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.
  3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  4. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  5. Dzieci są aktywne.
  6. Respektowane są normy społeczne.
  7. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
  8. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
  9. Rodzice są partnerami przedszkola.
  10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
  11. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA:

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

  • Prowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej
  • Informowanie rodziców o wynikach diagnozy wstępnej i końcowej
  • Szczegółowe rozpoznawanie sytuacji dziecka, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
  • Bieżące wspieranie rozwoju dzieci
  • Praca według indywidualnych potrzeb, prowadzenie zajęć wyrównawczych
  • Dokumentowanie wyników obserwacji.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców dzieci. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

– rozmów z nauczycielami, rodzicami;

– hospitacji;

– obserwacji prezentowanych poprzez dzieci postaw, umiejętności i wiedzy;

– arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela;

– wszystkich pozostałych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

  • Poprzez przedstawienie na początku roku wymagań edukacyjnych zamieszczonych w programie wychowania przedszkolnego, który jest realizowany w naszej placówce
  • Poprzez informację o aktualnych zdolnościach edukacyjnych i wychowawczych wynikających z obserwacji początkowej i końcowej
  • Poprzez gromadzenie i dokumentowanie informacji o rozwoju dziecka
  • Rodzice mogą dowiedzieć się o rozwoju swoich dzieci poprzez indywidualne rozmowy z nauczycielem
  • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinie o aktualnym stanie rozwoju dziecka.

Współpraca z Rodzicami

Kładziemy bardzo duży nacisk na jak najlepszą współpracę z Rodzicami naszych przedszkolaków. Wiemy bowiem, iż dzięki wspólnej, zgodnej współpracy będziemy mogli wychowywać dzieci w jednym stylu, wspierać ich harmonijny i prawidłowy rozwój oraz wspólnie towarzyszyć na drodze poznawania otaczającego ich świata i panujących w nim reguł. Chcemy wspierać rodzinę w procesie wychowania i edukacji dziecka poprzez wskazywanie zasad oraz wartości życia zgodnego z Ewangelią.

W szczególności kładziemy nacisk na:

  • Partnerstwo w tworzeniu klimatu, jak i działalności wychowawczo-dydaktycznej, w duchu wartości chrześcijańskich;
  • Pedagogizujemy poprzez organizowanie spotkań, prelekcji i warsztatów: psychologicznych, wychowawczych, prowadzonych przez psychologa, logopedę, osoby znane i cenione w wychowaniu przedszkolnym;
  • Zapraszamy do współorganizowania i uczestnictwa w wspólnych wycieczkach, spotkaniach integracyjnych oraz uroczystościach o charakterze religijnym, związanym z przeżywaniem świąt kościelnych;
  • Umożliwiamy udział w zajęciach otwartych i zebraniach;
  • Umożliwiamy swobodne wyrażanie opinii i ocenianie pracy przedszkola, poprzez wypełnianie ankiet, wspólne rozmowy;
  • Wspieramy rodziców w ich działaniach wychowawczych;
  • Umożliwiamy wgląd w życie przedszkolne poprzez aktualizowanie na bieżąco strony internetowej, nagrania odtwarzane na ekranie w przedszkolnej szatni;
  • Umożliwiamy rodzicom wgląd w dokumenty przedszkolne takie jak: statut przedszkola, diagnozy;

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

  • Promowanie wizerunku i działalności przedszkola poprzez udział w różnych spotkaniach o charakterze religijnym i edukacyjnym;
  • Udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
  • Uczestnictwo w programach ogólnopolskich;
  • Współpraca z placówkami kulturalnymi i regionalnymi: Nadleśnictwem Stary Sącz, Biblioteką Publiczną w Gołkowicach, Towarzystwem Sokół, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starym Sączu, Szkołą Podstawową w Gołkowicach Górnych i Skrudzinie, Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu, Gminnym Ośrodkiem Kulturalnym w Podegrodziu;
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami użytku publicznego: Straż Pożarna, Policja, Pogotowie;
  • Współpraca z lokalnymi mediami: gazeta, telewizja, portale internetowe;
  • Wycieczki do miejsc interesujących pod względem regionalnym, turystycznym i krajoznawczym oraz przyrodniczym i edukacyjnym;
  • Wycieczki do miejsc zaproponowanych przez rodziców i instytucje;
  • Współpraca z lokalnymi szkołami i przedszkolami;

Kierowanie Placówką

Funkcjonowanie współczesnego  przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki. Dążenie  do realizacji  tak  złożonych  i  szczytnych  celów  wyznacza  więc  szczególną  rolę  dyrektorowi.

Jako dyrektor placówki, uwzględniając jej możliwości i zasoby pragnę stworzyć przedszkole twórcze, otwarte i przyjazne zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. W tym celu podejmuję działania:

  • Tworzenie przyjaznej atmosfery, okazywania wzajemnego szacunku, przestrzegania praw;
  • Dbam o integrację na linii rodzic-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel poprzez organizowanie spotkań, wspólnych wyjazdów
  • Tworzenie odpowiednich warunków lokalowych, materiałowych;
  • Motywuję nauczycieli do podnoszenia kfalifikacji zawodowych;
  • Organizuję i finansuje szkolenia całej kadry;
  • Dofinansowuje wycieczki dzieci;
  • Daję możliwość prowadzenia w naszym przedszkolu zajęć dodatkowych odpłatnych: tańce, logopedia, rytmika, ceramika;
  • Oferuję pakiet zajęć dodatkowych nieodpłatnych: religia, język angielski, dogoterapia, logopedia;